Stanovy Spolku českých betlemářů

 

 

1) „Spolek českých betlemářů“ (dále jen Spolek) je dobrovolné občanské sdružení.

 

2) Sídlem Spolku je Praha.

Kontaktní adresa: Spolek českých betlemářů, Tomanova 72, Praha 6, 169 00

 

3) Cílem činnosti Spolku je:

a) sdružovat výtvarníky, řezbáře, sběratele, badatele v oboru betlémů a jejich ctitele,

b) udržovat betlemářské tradice,

c) dokumentovat betlemářskou tvorbu minulou i současnou,

d) chránit betlémy před zničením a zabraňovat vývozu starších a cenných exemplářů do ciziny,

e) pořádat výstavy betlémů,

f) pomáhat si navzájem výměnnou zkušeností a radami při tvorbě a opravě betlémů,

g) vydávat tiskoviny s betlemářskou tématikou,

h) navazovat spolupráci s betlemáři v celé České republice i v zahraničí.

 

4) Členem Spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba z České republiky i zahraničí.

Členství ve Spolku vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacením stanoveného ročního členského poplatku. Za zaplacený členský poplatek má člen nárok na odběr periodických tiskovin vydávaných Spolkem.

Členství ve Spolku zaniká

- odhlášením se,

- vyloučením za porušování stanov nebo v případě nečestného či trestného jednání,

- úmrtím člena.

Členský poplatek se při zániku členství nevrací.

 

5) Čestným členem Spolku se může stát dlouholetý člen Spolku, který přispěl významně k jeho rozvoji, nebo jakýkoliv občan i cizího státu, který se významně zasloužil o rozvoj betlemářství v České republice a ve světě. Návrh na čestné členství může podat se zdůvodněním kterýkoliv člen Spolku a schvaluje ho výbor a členská schůze nadpoloviční většinou přítomných.

 

6) Orgánem Spolku je výbor volený vždy na čtyři roky na členské schůzi, která je nejvyšším orgánem Spolku a je svolávána nejméně jednou do roka. V případě většího počtu členů ze vzdálených míst mohou být tyto volby na návrh výboru uskutečněny korespondenčně. V čele výboru stojí předseda volený přímo členskou schůzí nebo v případně korespondenční volby rovněž korespondenčně. Počet členů výboru jsou nejméně tři členové (předseda, místopředseda, pokladník) a tento počet může být podle potřeby zvýšen. Osobami oprávněnými jednat jménem Spolku jsou předseda, místopředseda nebo člen výboru pověřený předsedou.

 

7) Členská schůze, jako nejvyšší orgán Spolku, schvaluje změny stanov a rozhoduje o zániku spolku a majetkové likvidaci nadpoloviční většinou všech členů.

 

8) Členové Spolku mohou vytvořit pobočky, vytvořené na územním principu nebo určité společné zájmové činnosti s minimálním počtem pěti členů. Pobočky si volí svého předsedu, který se po zvolení stává členem výboru Spolku českých betlemářů.

 

9) Zásady hospodaření: Spolek je neziskové občanské sdružení a jeho hospodaření se skládá z členských příspěvků, darů a výtěžků z pořádaných akcí. Vedením finančního hospodaření Spolku je pověřen jeden z členů výboru (pokladník), který členské schůzi jedenkrát ročně předkládá výsledky hospodaření, které schvaluje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 

 

Stanovy byly schváleny na přípravné schůzi Spolku českých betlemářů v Praze dne 12. dubna 2006 a upraveny podle připomínek Ministerstva vnitra dopisem ze dne 21. dubna 2006.

 

Upravené stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 14. listopadu 2007.